ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
   
 
     
รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา
 
ระดับชั้น ภาคปกติ ภาคสมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ปวช. 1 การบัญชี 28 31 0 0 0  
ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 13 37 0 0 0  
ปวช. 1 การตลาด 6 14 20 0 0 0  
ปวช. 1 การท่องเที่ยว 9 19 28 0 0 0  
รวม     116     0 116
ปวช. 2 การบัญชี 4 53 57 0 0 0  
ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 38 62 0 0 0  
ปวช. 2 การตลาด 10 22 32 0 0 0  
ปวช. 2 การท่องเที่ยว 13 24 37 0 0 0  
รวม     188     0 188
ปวช. 3 การบัญชี 5 51 56 0 0 0
ปวช. 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 49 38 87 0 0 0  
ปวช. 3 การตลาด 6 14 20 0 0 0  
ปวช. 3 การท่องเที่ยว 11 24 35 0 0 0  
รวม     198     0 198
รวม             502
ปวส. 1 การบัญชี 6 38 44 0 9 9  
ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 19 27 0 6 6  
ปวส. 1 การตลาด 3 8 11 0 7 7  
ปวส. 1 การท่องเที่ยว 3 16 19 0 0 0  
รวม     101     22 123
ปวส. 1 (ม.ปลาย) การบัญชี 0 12 12 0 4 4  
ปวส. 1 (ม.ปลาย) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 6 2 3 5  
ปวส. 1 (ม.ปลาย) การตลาด 0 7 7 2 3 5  
ปวส. 1 (ม.ปลาย) การท่องเที่ยว 1 3 4 0 0 0  
รวม     29     14 43
ปวส. 2 การบัญชี 1 21 22 1 19 20  
ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 26 32 13 8 21  
ปวส. 2 การตลาด 0 6 6 1 5 6  
ปวส. 2 การท่องเที่ยว 1 20 21 0 0 0  
รวม     81     47 128
ปวส. 2 (ม.ปลาย) การบัญชี 0 0 0 3 17 20  
ปวส. 2 (ม.ปลาย) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 3 3 2 5 7  
ปวส. 2 (ม.ปลาย) การตลาด 3 3 6 3 3 6  
ปวส. 2 (ม.ปลาย) การท่องเที่ยว 1 4 5 0 0 0  
รวม     14     33 47
รวม             175
รวม             843
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 :ฝ่ายทะเบียน