ข้อมูลจำนวนบุคลากร  
   
 
     
รายงานจำนวนบุคลากร
 
ประเภทบุคลากร จำนวน คน)              สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ                     วุฒิการศึกษา
ครูประจำการ ครูพิเศษ มี ไม่มี ปริญาเอก ปริญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
ผู้รับใบอนุญาต 1  -  -  -  -   -  -  - 1  -
ผู้จัดการ 1  -  -  -  -  -  -  -  - 1
ผู้อำนวยการ 1 1  - 1  -  - 1  -  -  -
ครู 68 60 7 66 2  - 23 12 33  -
บุคลากรทางการศึกษา 3  -  - 1 2  - 1  - 1 1
บุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ 13  -  -  -  -  -  -  -  - 13
รวม 87 61 7 68 4  - 25 12 35 15
 
     
 
สาขาวิชา จำนวน
(คน)
สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา
ครูประจำการ ครูพิเศษ มี ไม่มี ปริญาเอก ปริญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี 7 7  - 7  -  - 6 1  -  -
สาขาวิชาการตลาด 6 6  - 6  -  - 1 3 2  -
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 13 2 15  -  - 5 4 6  -
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 7 5 2 6 1   1 2 4  -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 :ฝ่ายทบุคคล