รายละเอียดการรับสมัครเรียน  
   
  กลับเมนูหลัก    
 
   หลักสูตรที่เปิดสอน  
    สาขาวิชาการบัญชี    
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
    สาขาวิชาการขาย/การตลาด    
    สาขาวิชาการการท่องเที่ยว    
   การรับสมัคร    
    ระดับ ปวช. รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า    
    ระดับ ปวส. รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า    
   การจัดการเรียนการสอน    
    ภาคปกติ เรียน จันทร์-ศุกร์    
    ภาคสมทบ เรียน เสาร์-อาทิตย์    
   หลักฐานการสมัคร    
    ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  2 ชุด    
    สำเนาทะเบียนบ้าน ของ นักเรียน บิดา มารดา    
    สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน    
    รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป    
         
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการร    
    8/23 ซ.ศรีวิชัย 59 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย    
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000    
    โทร 077-221673-4  โทรสาร 077-272223 ต่อ 101    
    www.sctc.ac.th