Surat Commercial Technology College

Avatar


วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

8/23 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-272223
ปรัชญา


ปรัชญาวิทยาลัย (Philosophy)

"ทักษะดี มีความรู้คู่คุณธรรม"

วิสัยทัศน์ (Vision)

      ยกระดับคุณภาพสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สังคม และสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

      1.จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน
      2. พัฒนาครู และบุคลารเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเีรียนรู้ โดนส่งเสริมนวัตกรรม งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
      3. พัฒนาให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นชาติไทย ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
      4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
      5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
      6. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีความคล่องตัว
      7. สามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


เป้าประสงค์ (Goals)

    1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจรรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
     2. ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา มีความรู้ ด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาคมอาเซียน
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามาตรฐานงาน จรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีุคุณภาพชีวิติที่ดี
     4. ครูและบุึคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ
     5. สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
     6. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการและชุมชน
     7. สถานศึกษามีนวัฒกรรม งานวิจัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
     8. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีเพื่อการเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาุคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
     9. สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม