ที่ตั้งวิทยาลัย  
    
 
  ที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ