Surat Commercial Technology College

Avatar


วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

8/23 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-272223
เผยแพร่ผลงานวิชาการ


หัวข้อข่าว ออกแบบและแนะนำการทำบัญชีชุดประดิษฐ์รีไซเคิลจากถุงพลาสติก
รายละเอียด
วันที่ 08/06/2559
 
download