บุคคลากรประจำหน่วยงาน  
    
 
     
     
 

ผู้บริหารสถานศึกษา

   
  อาจารย์วรท ศรีไพโรจน์  
  ผู้รับใบอนุญาต  
     
อาจารย์กมล ศรีไพโรจน์ อาจารย์โกวิท ศรีไพโรจน์ อาจารย์อุไรวรรณ ไชยมุสิก
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ

ฝ่ายงานบริหาร

     
ชื่อ นางสาวจิราพร หนูสุด
ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางพัชรี สินกัน
ตำแหน่ง อาจารย์งานการเงิน
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางกาญจนา ชำนาญอักษร
ตำแหน่ง อาจารย์งานการเงิน
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางสาวสุคนธ์ คงแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นายไพศาล พงษ์ธิติเมธี
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชีและตรวจสอบภาพใน
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางนาตยา ขุนทอง
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นายอนันต์ หัตถิ
ตำแหน่ง อาจารย์งานอาคารสถานที่
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นายธวัชชัย เจริญผล
ตำแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศ
อีเมลล์
โทรศัพท์
   
     
ชื่อ นายทนงศิลป์ ตรีมาลา
ตำแหน่ง อาจารย์งานสารสนเทศ
อีเมลล์
โทรศัพท์
   
     
ชื่อ นางรัชนีวรรณ ทองดี
ตำแหน่ง เลขาผู้จัดการ
อีเมลล์
โทรศัพท์
   
     

ฝ่ายงานอำนวยการ

     
ชื่อ นางวรรณา สนสมบัติ
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางอุบล อักโขสุวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์งานธุรการ
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางเกษร แคล้วอ้อม
ตำแหน่ง อาจารย์งานธุรการ
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางอนงค์น้อย อาจหาญ
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางอุลาวัลย์ สุวรรณวิหค
ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคคล
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางสาวพัชรี ศรีประดิษฐ์
ตำแหน่ง อาจารย์งานบุคคล
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     

ฝ่ายวิชาการ

ชื่อ นายประยงค์ พรหมขจร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางอรอนงค์ เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางหยาดอรุณ สุวรรณพาณิช
ตำแหน่ง อาจารย์งานทะเบียน
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางสาวนฤมล ฉิมทับ
ตำแหน่ง อาจารย์งานทะเบียน
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางประพิมพรรณ รจนา
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางสายชล วงศ์ทองดี
ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นายชัยโรจน์ เมืองแดง
ตำแหน่ง อาจารย์งานห้องสมุด
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางลัดดาวัลย์ แสงเดช
ตำแหน่ง อาจารย์งานจัดการเรียนการสอน
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นายเปี่ยมศักดิ์ ผ่านสำแดง
ตำแหน่ง อาจารย์งานจัดการเรียนการสอน
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

ชื่อ นายสมบัติ เครือสาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นายนิคม หวังอีน
ตำแหน่ง อาจารย์งานปกครอง
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นายบรรจง วงษ์เฉลิม
ตำแหน่ง อาจารย์งานปกครอง และ งานนักศึกษาวิชาทหาร
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางอรัญญา วัจนเทพินทร์
ตำแหน่ง อาจารย์งานปกครอง
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางนภาทิพย์ จะรา
ตำแหน่ง อาจารย์งานแนะแนวและชุมชนพันธ์
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     

สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ นางสุณีรัตน์ มีสมบูรณ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
อีเมลล์
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางสาวราศี กิมเสาว์
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางเสาวนีย์ ตรียุทธ
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางเสาวลักษณ์ สมมะลวน
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางนุชนาถ จิตเมตไตร
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมลล์  
โทรศัพท์  
   
     
ชื่อ นางจีรนันท์ ตรียุทธ
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมลล์
โทรศัพท์