Surat Commercial Technology College

Avatar


วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พสณิชยการ

8/23 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-272223
กิจกรรม


กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.1
รายละเอียด

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2562  ห้องศรีวิชัย A โรงแรมวังใต้

วันที่ 30/06/2019