ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันรกิจ

ปรัชญา

ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
 
                                                    

วิสัยทัศน์

ยกระดับคุณภาพสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสังคม และสู่ประชาคมอาเซียน
 
                                                    

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน
 2. พัฒนาครู และบุคลารเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเีรียนรู้ โดนส่งเสริมนวัตกรรม งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
 3. พัฒนาให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นชาติไทย ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 6. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีความคล่องตัว
 7. สามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

                                                    

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจรรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา มีความรู้ ด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาคมอาเซียน
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามาตรฐานงาน จรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีุคุณภาพชีวิติที่ดี
 4. ครูและบุึคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ
 5. สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 6. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการและชุมชน
 7. สถานศึกษามีนวัฒกรรม งานวิจัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
 8. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีเพื่อการเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาุคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 9. สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้